تنها

رفتی زدیده.....داغت به دل ماست هنوز....

انتظارنغمه خیس نگاه انسان هایست٬

که زندگیشان بوی تنهایی می دهد...

چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱| 19:58 |شادی| |

|________________________┍──────────────┤